Rättelse avseende tidigare pressmeddelande om att Magle Chemoswed förvärvar PharmaCept GmbH och genomför en nyemission om 20 miljoner kronor: Förändringen avser tidplanen för nyemissionen, där bland annat avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 1 december 2020, istället för 30 november 2020, och teckningsperioden löper från den 2 december – 16 december 2020, istället för 1 december – 15 december 2020 såsom tidigare kommunicerats.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG

Magle Chemoswed förvärvar PharmaCept GmbH och genomför en nyemission om 20 miljoner kronor

Magle Chemoswed Holding AB (publ) (”Magle Chemoswed” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har ingått avtal om att förvärva tyska PharmaCept GmbH (“PharmaCept”). Förvärvet omfattar befintlig verksamhet med fokus på marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och sårläkemedel. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2021.
 
Magle Chemoswed förvärvar 100 procent av aktierna i PharmaCept för 2,6 miljoner euro, varav 2 miljoner euro betalas kontant och 0,6 miljoner euro betalas genom kvittning av befintliga fordringar i PharmaCept.
 
Med anledning av förvärvet har Bolagets styrelse beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission om 20 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tjugofem (25) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 25 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av vederlagsfria tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.
 
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 november 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 
Förvärv av PharmaCept
Magle Chemoswed har idag tecknat avtal om förvärv av PharmaCept. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2021.
PharmaCept är ett privat innovationsbolag baserat i Berlin, Tyskland, som sedan 1999 utvecklat och marknadsfört produkter för framför allt behandling av tumörsjukdomar. PharmaCept har en välmeriterad organisation fokuserad på försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter och sårläkemedelsprodukter till de europeiska marknaderna. Magle Chemoswed och PharmaCept har sedan 2018 ett tillverknings- och leveransavtal kring produkten EmboCept®S baserat på Magle Chemosweds egenutvecklade teknikplattform.
Per den 30 oktober 2020 hade PharmaCept sju anställda. Under räkenskapsåret 2018/2019 omsatte PharmaCept 2,1 miljoner euro med ett rörelseresultat på 7,5%-10% med beaktning för operationella kostnader.
Förvärvet är ett steg i Bolagets tillväxtstrategi med målsättning att etablera en direktförsäljnings- och marknadsföringsposition på marknaden för medicintekniska och läkemedelsprodukter i Europa. Efter genomfört förvärv kommer Magle Chemoswed att ha en utökad produktportfölj och egen marknadsföring- och försäljningsorganisation för de europeiska marknaderna.
Magle Chemoswed uppskattar att förvärvet kommer att addera en nettoomsättning på 1,7-2,5 miljoner euro och ett operativt EBIT på cirka 0,2-0,3 miljoner euro per år i genomsnitt under de kommande åren. Förväntade årliga kostnadssynergier beräknas uppgå till 750 tusen kronor och förväntas realiseras inom 18 månader efter transaktionens slutförande, med potential för ytterligare kostnads- och försäljningssynergier på medellång och lång sikt.

Förvärvsvillkor
Magle Chemoswed förvärvar 100 procent av aktierna i PharmaCept för 2,6 miljoner euro, varav 2 miljoner euro betalas kontant och 0,6 miljoner euro betalas genom kvittning av befintliga fordringar i PharmaCept. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2021.
Förvärvet är villkorat av slutförande av Företrädesemissionen. Emissionslikviden tillsammans med tillgängliga medel kommer att användas för att finansiera förvärvet av PharmaCept.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att Magle Chemosweds aktiekapital ökas med högst 40 000 kronor genom en nyemission av högst 800 000 aktier. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.
 
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 december 2020. Teckningskursen uppgår till 25 kronor per ny aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Magle Chemoswed 20 miljoner kronor före transaktionskostnader.
 
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden 2 december 2020 – 16 december 2020. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild anmälningssedel.
 
Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 7,4 procent av aktier och röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen.
 
Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North från och med den 2 december 2020 till och med den 14 december 2020.
 
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets aktieägare Magle Aktiebolag, Fosielund Holding AB, Mats Pettersson, Malin Malmsjö, Sven Christer Nilsson och Hedvig Lidgard Ström, som tillsammans representerar cirka 88,5 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt 17,7 miljoner kronor. Dessutom har Magle Aktiebolag åtagit sig att garantera återstående 11,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om upp till totalt 2,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Ingen ersättning betalas för dessa tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
27 november 2020                             Extra bolagstämma
27 november 2020                              Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
1 december 2020                                  Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
1 december 2020                                  Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
2 december – 16 december 2020 Teckningsperiod
2 december – 14 december 2020 Handel i teckningsrätter
21 december 2020                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission
 
Extra bolagsstämma
En extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen enligt ovan kommer att hållas den 27 november 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget den 1 december 2020.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut till Magle Chemoswed i samband med Företrädesemissionen.