Magle Chemosweds erbjudande övertecknat – handel planeras inledas på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni

Magle Chemoswed Holding AB ("Magle Chemoswed" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare om att förvärva befintliga aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet uppgick till 50 MSEK och anmälningar om motsvarande ca 106 MSEK inkom. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) är planerad till 30 juni 2020.

Erbjudandet i sammandrag

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 20 SEK, motsvarande ett värde på samtliga aktier i Magle Chemoswed om 200 MSEK.
  • Erbjudandet utgjordes av 2 500 000 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 50 MSEK.
  • Säljande aktieägare är Magle AB, ett bolag som indirekt helägs av Hans Henrik Lidgard, och som äger samtliga aktier i Bolaget före Erbjudandet. Efter Erbjudandet kommer Magle AB att äga cirka 74 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.[1]
  • Inför Erbjudandet hade Fosielund Holding AB, Tibia Konsult AB och Birka Stock AB åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 28 MSEK. Därutöver hade styrelseledamöter och ett mindre antal investerare åtagit sig att, till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet, förvärva aktier motsvarande totalt 10,75 MSEK. Totalt omfattades därmed Erbjudandet av åtaganden uppgående till 38,75 MSEK.
  • Genom Erbjudandet har Magle Chemoswed tillförts drygt 1 500 nya aktieägare.
  • Handeln i Magle Chemoswed aktie på Nasdaq First North förväntas inledas den 30 juni 2020.
  • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”MAGLE” med ISIN-kod SE0014401014.
  • Likviddag för Erbjudandet är den 26 juni 2020.

VD, Justin Pierce, kommenterar
”Vi är väldigt glada över det stora intresset för Magle Chemoswed-aktien och erbjudandet. Vi välkomnar alla nya aktieägare. Noteringen på Nasdaq First North ger oss en bra bas för att fortsätta att generera tillväxt och avkastning för våra aktieägare även framöver.”

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut. Nordnet agerar Selling agent i samband med erbjudandet.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglechemoswed.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva, teckna, eller på annat sätt handla med några värdepapper i Magle Chemoswed i någon jurisdiktion och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det offentliggjorda prospektet.

Magle Chemoswed har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Magle Chemoswed har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land än Sverige. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepappersrättsliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU) förordning 2017/1129 (Prospektförordningen) och har inte godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad marknadsinformation som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

[1] I samband med Erbjudandet har Magle AB överlåtit 103 600 aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, till vissa Hans Henrik Lidgard närstående parter.