Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 november 2020 i Magle Chemoswed

Vid extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 27 november 2020 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 20 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Genom företrädesemissionen ges högst 800 000 nya aktier ut. 25 befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av vederlagsfria tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 1 december 2020. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 2 – 16 december 2020. Sista dag för handel i Magle Chemoswed-aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 27 november 2020.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt övrig information om bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av bolaget den 1 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Justin Pierce, CEO

Telefon: +46 (0)70 593 58 21

E-mail: Justin.Pierce@maglechemoswed.com