Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2021 i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 14 december 2021 som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:

  • Extra bolagsstämma beslutade att styrelsen fortsatt består av sex (6) ledamöter och en (1) suppleant;
  • Martin Lidgard valdes till ny styrelseledamot fram till slutet av bolagsstämman 2022;
  • Extra bolagsstämma beslutade att arvode till styrelsen som beslutades på årsstämman 2021 ska tillämpas och fördelas pro rata till den nya ledamoten Martin Lidgard.

Protokoll från extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på https://maglegroup.com/