Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 18 May 2021

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelnsens förslag i årsredovisningen. Årstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, om omval av Hans Henrik Lidgard, Hedvig Lidgard Ström, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund till styrelseledamöter och omval av Julia Kamber till styrelsesuppleant. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades, i enlighet med förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tomas Hilmarsson som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att arvode till de omvalda ledamöter på bolagstämman som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.