KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler (2022:121). Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne dels

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2022, och
 • anmäla sig till stämman senast måndagen den 16 maj 2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning/Poströstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglegroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. Formuläret kan skickas med e-post till stamman@maglechemoswed.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
 5. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson

Till person att justera protokollet från årsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, bolagsjurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (a): Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår arsstämman att godkänna Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt presentation.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 7 (c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det föreslås att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman. Styrelsen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant;

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvode till stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera och tillstyrelsesuppleant valda av bolagsstämma – 50 000 SEK. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittémedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Julia Kamber för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare det föreslås att Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor väljs som Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet skall vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innefattar emission av mer än tio % (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra verksamhetsexpansionen.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 800 000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 i dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den årsstämma företrädda aktierna.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till stamman@maglechemoswed.com senast den 7 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglegroup.com senast den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.maglegroup.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

***

Malmö i April 2022

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)